Razvojna vizija LAS Goričko 2020

Opredelitev razvojne vizije in ciljev sta ključnega pomena pri pripravi Strategije lokalnega razvoja. Na osnovi obstoječe analize stanja na obravnavanem območju ter prepoznanih ključnih problemov in ovir smo oblikovali razvojno vizijo: 

»S spodbujanjem naložb v razvoj in vzpostavitev trajnostno naravnanih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti ter potrebne infrastrukture, z dvigom podjetnosti tukaj živečih ljudi, z varstvom okolja ter trajnostnim ravnanjem z razpoložljivimi resursi, z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine, z izboljšanjem družbene povezanosti in socialne vključenosti vsega prebivalstva in posebej še ranljivih skupin, bomo na območju LAS Goričko dolgoročno izboljšali pogoje za večjo kakovost bivanja lokalnega prebivalstva in pogoje za njihovo ustvarjanje, prispevali k dvigu dodane vrednosti in konkurenčnosti njihovih produktov in storitev, povečali turistično privlačnost območja, ter posledično prispevali k povečanju blaginje prebivalstva LAS».

Vizija območja LAS Goričko temelji na trajnostnem razvoju, razvoju možnosti za ohranjanje oziroma pridobivanje novih kvalitetnejših delovnih mest na podeželju s poudarkom na zelenih delovnih mestih, to pomeni ustvarjanju razmer za izboljšanje kakovostni življenja na območju LAS ter turistične privlačnosti območja za uresničevanje gospodarskih ciljev in ciljev na področju razvoja človeških virov ter družbene blaginje, ob tem pa ohranitvi prvin, ki prispevajo k prepoznavnosti območja LAS.

Specifični cilji ter ukrepi SLR LAS Goričko 2020 po temetskih področjih ukrepanja

 

TEMATSKO PODROČJE UKREPANJA

USTVARJANJE DELOVNIH MEST

SPECIFIČNI CILJ

Spodbujati podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjanje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev

UKREP

Spodbujanje podjetniške aktivnosti in inovativnih partnerstev ter razvoj in trženje lokalnih potencialov

 

 

TEMATSKO PODROČJE UKREPANJA

RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

SPECIFIČNI CILJ

Izboljšati turistično privlačnost območja z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti.

UKREP

Razvoj turizma z vključevanjem naravne in kulturne dediščine

SPECIFIČNI CILJ

Zagotovitev infrastrukturnih pogojev za izboljšanje pogojev za preživetje prostega časa ter za športno-rekreacijsko udejstvovanje

UKREP

Razvoj dejavnosti za prosti čas, kulturo, šport in rekreacijo ter z njim povezano infrastrukturo

 

 

TEMATSKO PODROČJE UKREPANJA

VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

SPECIFIČNI CILJ

Ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja

UKREP

Biotska raznovrstnost in varovanje okolja z zagotavljanjem kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja / osveščanja.

SPECIFIČNI CILJ

Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov – endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja

UKREP

Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja.

 

 

TEMATSKO PODROČJE UKREPANJA

VEČJA VKLJUČENOST RANLJIVIH CILJNIH SKUPIN

SPECIFIČNI CILJ

Izboljšati možnosti za ponovno vključitev v trg dela in družbeno okolje, povečati medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin na urbanih območjih LAS.

UKREP

Razvoj programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključevanje ranljivih ciljnih skupin v urbanih območjih.