Štiri odločbe o potrditvi operacij JP LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele naslednje operacije:

SKRITO GORIČKO: po neodkritih poteh Goričkega
Nosilec operacije: Občina Gornji Petrovci
Odobrena vrednost sofinanciranja: 163.220,07 EUR

Operacija na enem mestu združuje različne resurse, ki jih povezujejo v inovativni produkt za nove ciljne skupine, ki spadajo v tako imenovani vzdržni turistični segment in prinašajo novo kakovost na območje LAS. To niso masovni turisti ampak majhne skupine, ki cenijo dejstvo, da je manj lahko več. Pri tem se osredotočajo na bazično goričko kuhinjo, ki je od nekdaj cenila odnos do narave in sezonskost ter vzdržnost.

Prispevek operacije k ciljem in ukrepom SLR:
Tematsko področje: Razvoj osnovnih storitev.
Cilj: Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti.
Ukrep: Razvoj turizma s vključevanjem naravne in kulturne dediščine.

Energetski izzivi na Goričkem
Nosilec operacije: Občina Cankova
Odobrena vrednost sofinanciranja: 52.510,12 EUR

Operacija izvaja ukrepe, za katere so se občine zavezale pri svojih strateških dokumentih glede zmanjšanja emisij CO2 v javni razsvetljavi. V primeru operacije gre za evidentiranje podatkov o porabi, potencialu finančnih učinkov, analizi trenutnega stanja na vseh območjih LAS Goričko 2020 in pripravo gradiv z indikativnimi ocenami realizacije vzpostavitve aplikacije za javno razsvetljavo na njihovem območju ter z razvojem nove storitve doprinesti k vrnitvi ogrevalnih sistemov svojim zmožnostim.

Prispevek operacije k ciljem in ukrepom SLR:
Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave.
Cilj: Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj okolja.
Ukrep: Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter v dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja

Okoljski kažipot po Goričkem
Nosilec operacije: Bluecam studio, Boštjan Flegar s.p.
Odobrena vrednost sofinanciranja: 40.559,01 EUR

Operacija zagotavlja poenotenje okoljske infrastrukure na celotnem območju LAS Goričko 2020, skladno z Naturo 2000. Poenotenje okolske infrastrukture bo pozitivno vplivalo na sklop biodiverzitete - poleg ozaveščanja in informiranja o bogati biodiverziteti različnim deležnikom. Aktivnosti operacije so naravnane v smeri izboljšanja odnosa ljudi do zavarovanih območij.

Prispevek operacije k ciljem in ukrepom SLR:
Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave.
Cilj: Ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja.
Ukrep: Biotska raznovrstnosti in varovanje okolja z zagotavljanjem kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja/ osveščanja.

Začuti UTRIP območja LAS Goričko
Nosilec operacije: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
Odobrena vrednost sofinanciranja: 254.549,12 EUR

S pomočjo operacije se bo obnovila in uredila športno-rekreativna in družbena infrastruktura, saj so skupne površine za rekreacijo in druženje pomembne predvsem za dvig kvalitete življenja na podeželju ter kvalitetnejšega preživljanja prostega časa. Z izvedbo operacije se bodo zagotovili boljši pogoji za izvajanje športno-rekreacijskih in družbenih dejavnosti, pri tem pa se bodo vzpostavili pozitivni učinki na gospodarski in ekonomski razvoj kraja sodelujočih partnerjev, ki bodo prispevali k dvigu družbenega standarda in ki bodo izboljšali kvaliteto življenja prebivalcev območja LAS Goričko 2020.

Prispevek operacije k ciljem in ukrepom SLR:
Tematsko področje: Razvoj osnovnih storitev.
Cilj: Zagotovitev infrastrukturnih pogojev za izboljšanje pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno- rekreacijsko udejstvovanje
Ukrep: Razvoj dejavnosti za prosti čas, kulturo, šport in rekreacijo ter z njimi povezano infrastrukturo.