Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

Vodilni partner operacije
LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020
Renkovci 8
9224 Turnišče

Partner operacije
LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci
LAS S CILjem, Mestni trg 1, 5280 Idrija
LAS Mežiške doline, Prežihova ulica 17, Ravne na Koroškem

Tematsko področje ukrepanja
Ustvarjanje novih delovnih mest.

Ukrep po SLR
Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja.

Specifični cilj
Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve.

Namen operacije
V operaciji Digitalne rešitve ZA izzive podeželja smo se posvetili izzivom, ki nam jih narekujejo naša podeželska območja. Skupaj smo zasnovali operacijo, ki sledi tako izobraževalnim potrebam posebnih ciljnih skupin kot tudi ozaveščanju o ohranjanju in varovanju narave ter sledi načelom trajnostnega razvoja. Izobraževanja v sklopu operacije smo, zaradi specifike potencialnih udeležencev zastavili tako, da bodo pripomogla tako k povečanju možnosti za zaposlovanje kakor tudi za olajšanje vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta (eUprava, eDavki, spletno bančništvo…). V izobraževanja bomo vključili ekološko in precizno kmetovanje ter sledili evropskim smernicam s tega področja. Dolgoročno bomo povezali ponudnike in kmete iz območij vseh sodelujočih LAS. V okviru operacije bomo izdelali spletno stran z interaktivnim zemljevidom, kjer bodo ponudniki lahko predstavili svoje kmetije, ponudbo ter vsebine urejali sami tudi po koncu operacije. Ob sodelovanju izkušenih strokovnih sodelavcev bomo lahko svoje izkušnje prenašali med območji, hkrati pa bomo svoje dosedanje izkušnje nadgradili in pripravili inovativni program za dvig nivoja računalniške in digitalne pismenosti.

Cilji operacije
S spodbujanjem pridobivanja in uporabe digitalnega znanja bomo odgovorili na nekatere potrebe in izzive razvoja vključenih podeželskih območij. Z izmenjavi izkušenj, vzpostavitvijo skupnih metod dela in koordiniranega ter skupnega dela bomo okrepili razvojne zmogljivosti območij štirih sodelujočih LAS.

Rezultati operacije
Nakup opreme, potrebne za izvedbo izobraževanj in študijskih krožkov (premična učilnica)
Izvedeni izobraževalni programi
Izdelana spletna stran z interaktivno mapo za predstavitev ponudnikov
Kratki predstavitveni filmi na Youtube
Izvedba študijskih krožkov

Obdobje izvajanja operacije
01.09.2018 do 31.05.2021

Celotna vrednost operacije v EUR
91.081,15

Znesek sofinanciranja v EUR
70.650,45

Kontakt
Jasmin Kukec, info@las-goricko.si, 02 538 16 64