Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije

Vodilni partner operacije
LAS Goričko 2020
Martjanci 36
9221 Martjanci

Partner operacije
LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224
LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
LAG Zeitkultur, Gewerbepark Hartl 300, 8224 Kaindorf

Tematsko področje ukrepanja
Ustvarjanje novih delovnih mest. Razvoj osnovnih storitev. Varstvo okolja in ohranjanje narave. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Ukrep po SLR
Spodbujanje podjetniške aktivnosti in inovativnih partnerstev ter razvoj in trženje lokalnih potencialov. Biotska raznovrstnost in varovanje okolja z zagotavljanjem kakovostne interprezacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja / osveščanja. Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter v dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja.

Specifični cilj
Spodbujati podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjanje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev. Ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja. Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja.

Namen operacije
Na prihodnji razvoj kmetijstva bodo vplivale tudi podnebne spremembe. Višje koncentracije toplogrednih plinov, višje povprečne globalne temperature, sprememba letnih in sezonskih količin padavin ter pogostnost skrajnih pojavov bodo vplivali na količino in kakovost hrane, stabilnost pridelave ter naravno okolje kmetijskih območij. Najbolj bodo ob tem prizadete manjše kmetije in nižji socialno ekonomski sloj prebivalstva na podeželju. Eksistenčna osnova številnih manjših kmetij v regiji bo s tem še bolj ogrožena, kar lahko privede do opuščanja kmetovanja in zmanjševanja poseljenosti podeželja. Nujno je, da se podeželje čim prej začne prilagajati napovedanim podnebnim spremembam, kar predpostavlja medsektorsko in medregionalno sodelovanje. Skupni izziv operacije sodelovanja » Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije« je s prilagojenimi kmetijskimi praksami, razvojem novih produktov in zelenih storitev ter socialnimi inovacijami prispevati k zmanjševanju posledic in prilagajanju podnebnim spremembam na podeželju.

Operacija se nanaša na reševanje problema, ki ga opredeljuje tudi Program razvoja podeželja 2014-2020 (v nadaljevanju PRP 2020) to je potreba po prilagoditvi kmetijstva na podnebne spremembe.

Cilji operacije
S ciljem prispevati k prilagajanju podnebnih sprememb in stabilnejšemu dohodkovnemu položaju zlasti manjših kmetij ter izboljšati socialno ekonomski položaj najbolj ranljivih skupin prebivalcev v regiji nastaja v okviru operacije koncept tehnoloških, ekoloških in socialnih inovacij za podeželje, ki bodo razvite z aktivnim sodelovanjem vseh partnerskih LAS – ov. Razvoj novih pilotnih programov omogoča zagotavljanje bolj skladnega in vzdržnega razvoja podeželja, ki bo s prilagojenimi kmetijskimi praksami, razvojem novih proizvodov in storitev ter uvajanjem socialnih inovacij sposobno ublažiti posledice klimatskih sprememb. To je mogoče doseči s povezovanjem in promocijo socialnega podjetništva, izboljšanjem znanj podjetniškega in kmetijskega sektorja, izboljšanjem kmetijske pridelave, ki bo temeljila na sonaravnih postopkih, vzpodbujanjem lokalne samooskrbe, vzpostavljanjem kratkih prehranskih verig, uvajanjem krožnega gospodarstva, razvojem novih produktov in zelenih storitev, izobraževanjem in ozaveščanjem o podnebnih spremembah in o prilagajanju nanje ter njihovo upoštevanje pri razvoju dejavnosti, produktov in storitev.

Skozi operacijo bomo LAS-i razvili skupno zeleno mrežo organizacij in pridelovalcev, ki delujejo po principih socialnega podjetništva z namenom medsebojnega sodelovanja pri ustvarjanju čim večje dodane vrednosti pri razvoju in trženju njihovih proizvodov in storitev na celotnem območju partnerskih LAS-ov. Vsak LAS bo razvil programe, ki bodo skupaj na območju LAS-ov celovito odgovorili na izzive operacije (skupna tržno komunikacijska mreža, inovativne storitve za ponujanje kooperacijskih sezonskih del za pridelovalce, razvoj lastnih produktov in storitev za ohranjanje in stabilnost ustvarjenih zelenih delovnih mest, vzpostavitev učnega centra s testiranji sonaravnega načina kmetijske pridelave in prenosom znanja za pridelavo zelišč, dišavnic, sadja in zelenjave, modela ohranjanja in dviga dodane vrednosti produktov iz ekstenzivnih travniških sadovnjakov, razvoj produktov in storitev s področja predelave zelenjave).
Za partnerje zelene mreže in pridelovalce bomo izvedli skupna usposabljanja za uvajanje koncepta krožnega gospodarstva in kratkih dobavnih verig (predvsem prehranskih) pri razvoju novih proizvodov in storitev. Pomemben del prilagajanja podnebnim spremembam pripisujemo skupaj s čezmejnim partnerskim LAS-som tudi načinu obdelave tal na način, ki vzpodbuja nastajanje humusa v tleh ter poveča kapaciteto skladiščenja vlage v zemlji. Skupaj z LAG Zeitkultur bomo sodelovali na področju testiranja različnih pristopov povečevanja humusa na pridelovalnih površinah ter za pridelovalce izvedli praktične prikaze in usposabljanja na temo uvajanja trajnostnih kmetijskih praks pridelave, ki ohranja in bogati prst ter preprečuje erozijo tal in zmanjšuje negativne vplive sušnih obdobij na kmetijsko pridelavo. Spoznanja in primeri tehnik obdelave ter interpretacija izvedenih testiranj bodo objavljeni v skupni trojezični publikaciji. Prenos in implementacija novih tehnik se bodo zgodili na obeh straneh. Čezmejni učinek projekta je izmenjava znanj in tehnik ki jih bodo testirali in implementirali tudi slovenski partnerji projekta skozi vzpostavitev učnega centra Vidov brejg in prenosom znanja v druge LAS-e in na male proizvajalce znotraj območja. Da bo prenos znanj in izkušenj čim bolj uporaben in praktičen, bomo izvedli oglede primerov dobrih praks na čezmejnem območju partnerskega LAS-a in v regiji ter jih glede na temo implementirali v posameznih LAS-ih.

Rezultati operacije
Skupni rezultati projekta sodelovanja so naslednji:
Zelena mreža za podeželje, ki povezuje organizacije in pridelovalce, ki delujejo po principih socialnega podjetništva z namenom sodelovanja pri ustvarjanju čim večje dodane vrednosti pri razvoju in trženju njihovih proizvodov in zelenih storitev na celotnem območju vključenih LAS-ov v regiji. (1)
Skupna celostna tržno komunikacijska zgodba mreže ponudnikov ki delujejo po principih socialnega podjetništva. (1)
Skupna spletna stran ponudnikov mreže za skupni tržni nastop (1),
Skupna spletna promocija ponudnikov na podlagi skupne tržno komunikacijske zgodbe (12 mesecev)
Skupna brošura za proizvajalce s rezultati izvedenih testiranj v SI in AT in prikazom različnih tehnik obdelave zemlje v nemškem in slovenskem jeziku. (1)

Specifični rezultati LAS Goričko 2020:
Skupna tržno komunikacijska zgodba ZELENE MREŽE (1)
Skupna spletna stran ponudnikov za skupni tržni nastop (1),
Skupna spletna promocija ponudnikov na podlagi skupne tržno komunikacijske zgodbe (12 mesecev)
Razvite 3 nove produktne linije iz zelišč (3)
Izdelan Program za ranljive ciljne skupine z namenom motivacije za (re)aktivacijo na trgu dela in socialno vključenost (1)
Izdelana gradiva za delavnice in izvedene delavnice za predstavitev in usposabljanja na področju krožnega gospodarstva (1 gradivo, 3 delavnice, vključenih 15 oseb)
Izdelane Smernice za krožno gospodarstvo za socialna podjetja na področju pridelave in predelave (1)
Izdelana gradiva za delavnice in izvedene 3 delavnice za vzpostavitev kratkih verig za povečanje dodane vrednosti v socialnih podjetjih in skupni nastop ponudnikov na trgu (1 gradivo, 3 delavnice, vključenih 15 oseb)
Vzpostavljeno podporno okolje za socialna podjetja na podeželju (1 svetovalec, učna gradiva delavnic in Smernice za krožno gospodarstvo ter ostali rezultati operacije dostopni vsem preko spleta)
Izdelana gradiva in izveden 3 delavnice za ozaveščanje o pomembnosti skrbi za okolje in priložnostih za vpeljavo URE in OVE principov v proizvodne procese socialnih podjetij in manjših pridelovalcev na območju LAS (1 gradivo, 3 delavnice, vključenih 30 oseb))
Nabavljena oprema za testiranje povečanja plasti humusa in namakalnega sistema (1)
Nabavljena oprema za razvoj in proizvodnjo novih produktnih linij (1)
Izvedeno testiranje metodologij za povečanje plasti humusa in namakanja zeliščnih nasadov (1)
Razvita Blagovna znamka za Vidov brejg (1)
Publikacija rezultatov testiranj in operacije v skupni večjezični publikaciji z avstrijskimi partnerji (1)
Vključenih ciljnih skupin v študijski krožek, dan odprtih vrat in usposabljanja 30 oseb.
V usposabljanja za pridelavo in trženje zelišč vključenih 30 oseb iz ranljivih ciljnih skupin
Na predstavitve testiranj povečevanja humusne zemlje pri pridelavi zelišč ter namakalnih sistemov učnega centra Vidov brejg vključenih 20 pridelovalcev območja

Obdobje izvajanja operacije
Julij 2020 - Oktober 2022

Celotna vrednost operacije v EUR
113.222,60

Znesek sofinanciranja v EUR
90.946,73

Kontakt
Jasmin Kukec, info@las-goricko.si, 02 538 16 64