MURA

Vodilni partner operacije
LAS Prlekija
Prešernova ulica 2
9240 Ljutomer

Partner operacije
LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci
LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče
LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart

Tematsko področje ukrepanja
Razvoj osnovnih storitev. Varstvo okolja in ohranjanje narave.

Ukrep po SLR
Razvoj turizma z vključevanjem naravne in kulturne dediščine. Razvoj dejavnosti za prosti čas, kulturo, šport in rekreacijo ter z njimi povezano infrastrukturo. Biotska raznovrstnost in varovanje okolja z zagotavljanjem kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja osveščanja.

Specifični cilj
Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti. Zagotovitev infrastrukturnih pogojev za izboljšanje pogojev za preživljanje prostega časa ter športno-rekreacijsko udejstvovanje. Ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja.

Namen operacije
Štiri LAS iz različnih območij Slovenije smo se dogovorile za pripravo operacije sodelovanja, saj smo na naših območjih zaznali zelo podobne probleme za katere menimo, da bi jih lahko uspešno reševali s skupnim znanjem in izkušnjami ter skupnimi razvojnimi aktivnostmi s katerimi bi zadovoljili potrebe prebivalstva na sodelujočih območjih. Prepričani smo, da bomo s sodelovanjem v tej operaciji krepili lastne zmogljivosti v zvezi z lokalnim razvojem, hkrati pa bomo z vzpostavitvijo skupnih metod dela in koordiniranimi skupnimi aktivnostmi dosegli boljše in trajnejše rezultate, kot bi jih lahko s prizadevanji vsake posamezne LAS na svojem območju.

Cilji operacije
V okviru operacije sodelovanja želimo vzpostaviti kakovostno zeleno infrastrukturo na območjih varstva narave, predvsem Nature 2000. Razviti želimo visokokakovostno ponudbo zelenega turizma, ki temelji na aktivnem ohranjanju narave, krajine in kulturne dediščine in ki ne bo poslabšala stanja ohranjenosti. S tem bomo zagotovili tudi ključne ekosistemske storitve. V okviru operacije bodo izvedene investicije v izgradnjo in obnovo javne infrastrukture, vključno s turistično infrastrukturo ter objekti kulturne dediščine za obisk in interpretacijo območja varstva narave in naravnih vrednot. Pri tem bo dan poudarek ciljem varstva narave, kakovostne interpretacije in možnosti doživljanja narave, kulturne dediščine in krajine ter trajnostne mobilnosti obiskovalcev.

Povečati želimo ozaveščenost obiskovalcev in prebivalcev glede pomena območij Natura 2000 predvsem ob reki Muri. Pri tem bomo upoštevali sinergije s področji varstva kulturne dediščine in turizma. Pri izvedbi operacije bo dan poudarek na izobraževanju in ozaveščanju o ohranjanju narave, kulturne dediščine in krajine brez negativnih vplivov na doseganje naravovarstvenih ciljev ob zagotavljanju pogojev za trajnostno mobilnost obiskovalcev.

Rezultati operacije
Ključni rezultati operacije so:
1 nova mreža ponudnikov ob Muri
1 izdelan skupni trajnostni načrt promocije/trženja mreže
novo urejena infrastruktura:
6 novo urejenih učnih poti – interpretacijske točke ob reki Muri
26 informacijskih tabel
3 otroška igrišča
5 klopi
1 novi trajnostni produkt zelenega turizma
1 nova aplikacija z e-kvizom
2 organizirana dogodka (1 skupen, 1 testna)
4 pohodi ob Muri
Skupna, ciljno usmerjena promocija
10.000 kosov skupne promocijske zloženke
Časopis Biomura
2.400 kosov animacijskega materiala v obliki lesenih obeskov z QR kodo do aplikacije
Izmenjava dobrih praks in znanj
Usposobljeni interpretatorji naravne dediščine

Obdobje izvajanja operacije
Oktober 2020 - September 2022

Celotna vrednost operacije v EUR
88.327,38

Znesek sofinanciranja v EUR
65.717,26

Kontakt
Jasmin Kukec, info@las-goricko.si, 02 538 16 64