ŽIVA DEDIŠČINA / LEBENDIGES ERBE

Vodilni partner operacije
LAS Goričko 2020
Martjanci 36
9221 Martjanci

Partner operacije
LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče
LAG Schilcherland, Grottenhof 1, 8430 Leibnitz

Tematsko področje ukrepanja
Ustvarjanje novih delovnih mest. Razvoj osnovnih storitev. Varstvo okolja in ohranjanje narave.

Ukrep po SLR
Spodbujanje podjetniške aktivnosti in inovativnih partnerstev ter razvoj in trženje lokalnih potencialov. Razvoj turizma z vključevanjem naravne in kulturne dediščine. Razvoj dejavnosti za prosti čas, kulturo, šport in rekreacijo ter z njimi povezano infrastrukturo. Biotska raznovrstnost in varovanje okolja z zagotavljanjem kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja osveščanja.

Specifični cilj
Spodbujati podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjanje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev. Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti. Zagotovitev infrastrukturnih pogojev za izboljšanje pogojev za preživljanje prostega časa ter športno-rekreacijsko udejstvovanje. Ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja.

Namen operacije
Skupni izziv vseh sodelujočih partnerjev je, kako povečati število obiskovalcev in hkrati trajno ohraniti kulturno dediščino ter trajnostno upravljati s snovno in nesnovno kulturno zapuščino. Z inovativnim pristopom k oblikovanju inovativne turistično-kulturne ponudbe prispevamo k splošnim ciljem Programa razvoja podeželja. Hkrati naše skupno sodelovanje omogoča prenos dobrih praks in ustvarja ugodne pogoje za razvoj kulturnega turizma na podeželju in za povečanje števila obiskovalcev na celotnem območju.

Skupno sodelovanje bo omogočilo kroženje idej in prenos dobrih praks med posameznimi LAS-i. V operaciji bodo sodelovali 4 partnerji, med njimi tudi avstrijski partner LAG Schilcherland, ki se sooča s podobnimi izzivi kot slovenski partnerji. Območje delovanja LAG Schilcherland je namreč pretežno podeželsko in ima podobne karakteristike kot sodelujoča območja iz Slovenije.
Vsak izmed partnerjev bo vzpostavil nove muzejske točke in jih obogatil z interaktivnimi vsebinami ter novimi okolju prijaznimi tehnologijami. Posamezne točke bomo skozi operacijo sodelovanja povezali in tudi skupno predstavljali kot podeželsko turistično doživetje.
Koncept Žive dediščine med drugim zajema tudi povezovanje lokalnega prebivalstva. Slednje bomo omogočili v okviru delavnic in predavanj, s katerimi bomo poudarili pomen ohranjanja in vrednotenja kulturne dediščine podeželja ter pomembnost predstavitve skupne turistične ponudbe sodelujočih območij. Eden izmed ciljev projekta je tudi povečanje znanja in kakovosti storitev turističnih in kulturnih delavcev, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino na podeželju.
V aktivnosti operacije bodo vključene tudi ranljive skupine, kot udeleženci delavnic in izobraževanj, v okviru katerih bodo prejeli pomembne informacije s področja turističnega dela in varovanja ter vrednotenja kulturne dediščine. S sodelovanjem na delavnicah bodo poleg znanja prejeli tudi pomembne socialne veščine.
Preko operacije bo poskrbljeno tudi za promocijo operacije same, predvsem preko skupne digitalne brošure, v kateri bo poleg opisa operacije tudi opis posameznih muzejskih točk, opis turističnega produkta in opis posameznih lokalnih akcijskih skupin. Tema operacije bo podprta tudi s strokovnimi delovnimi srečanji, na katere bodo povabljeni strokovnjaki s področja varovanja kulturne dediščine in turizma.

Cilji operacije
S ciljem ohranjanja tradicionalnih vrednot in bogate kulturne dediščine podeželskega okolja želimo s projektom Živa dediščina izoblikovati prostore ohranjanja in vrednotenja kulturne dediščine skozi interaktivne rešitve in medsektorsko sodelovanje. Z vrednotenjem in predstavitvijo raznolike in bogate kulturne ter etnološke zapuščine želimo ohraniti vrednote, ki oblikujejo podeželje takšno kakršno je, in hkrati vzpodbuditi razvoj podeželskega turizma na inovativen in pristen način.

Skupni izzivi operacije so ohranjanje kulturnih dobrin posameznih območij, zagotavljanje okoljske trajnosti ter omogočanje pristne kulturno-turistične izkušnje prebivalcem območij in obiskovalcem posameznih muzejskih točk. V ta namen želimo z vzpostavitvijo Žive dediščine na inovativen način obuditi spomin na preteklost, kar bomo med drugim dosegli z vključevanjem novih okolju prijaznih tehnologij in z oblikovanjem turistične ponudbe temelječe na avtentični izkušnji obiskovalca. Naša prioriteta je skrb za ohranjanje naravnega in kulturnega okolja podeželskega območja ter sodelovanje, ki temelji na razvoju pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo.

Rezultati operacije
Izdelana skupna analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Žive dediščine«
Vzpostavljeni muzejski prostori
Izoblikovana aplikacija Raziskovalec »žive« dediščine
Oblikovan sodoben inovativni turistični paket Živa dediščina skozi medsektorsko sodelovanje
Promocija operacije
Izvedeni ogledi, prenos in implementacija dobrih praks v območja LAS

Obdobje izvajanja operacije
September 2020 - Avgust 2022

Celotna vrednost operacije v EUR
138.666,54

Znesek sofinanciranja v EUR
99.996,43

Kontakt
Jasmin Kukec, info@las-goricko.si, 02 538 16 64