Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020
"ZAPRT"

 

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR na območjih LAS Goričko 2020 v obdobju 2020-2023 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 926.753,82 EUR iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP), od tega je v skladu z 12. točko Uredbe CLLD, 247.538,25 EUR EUR namenjenih za problemska območja.

 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 85%.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen na spletni strani http://www.las-goricko.si/javni-pozivi/eksrp/javni-poziv-2020/ in sicer z dnem 24.09.2020. Javni poziv bo objavljen do 15.01.2021.

 

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci do 15.12.2020 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS,  ki je v Martjancih 36, 9221 Martjanci do 15.01.2021 do 13:00 ure.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Sredstva po javnem pozivu se razpisujejo za obdobje 2012-2023.

Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po vložitvi vloge za odobritev operacije na ARSKTRP, vendar ne pred datumom začetka operacije, razen stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena in petega odstavka 35. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014.

Operacija mora biti izvedena in zaključena najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani ARSKTRP oz. najpozneje do 30.06.2023.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronsko pošti: info@las-goricko.si

Po telefonu: 02 53 81 664, vsak delovnik med 8:00  in 15:00 uro.

Osebno po predhodnem dogovoru.

Relevantni odgovori bodo objavljeni tudi na spletni strani www.las-goricko.si  v rubriki Javni pozivi/Vprašanja in odgovori.


Imate vprašanje? Kontaktirajte nas preko spodnjega e-obrazca!RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN OSTALI DOKUMENTI: