Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih

Partnerji pri operaciji
LAS Zgornje LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
LAS Mežiške doline
LAS Po poteh od Turjaka do Kolpe
LAS Goričko 2020
LEADER Partnerstvo okrožja Kilkenny

Povzetek operacije
Operacija se nanaša na področje trajnostne mobilnosti z navezavo na kreacijo inovativnih turističnih paketov. Pri operaciji se gre za prenos know-how prakse, to je sistema izposoje mestnih koles, iz Slovenije na Irsko, kjer ta sistem še ne obstaja. Irski partner pa razpolaga s kopico izkušenj in dobrih praks s področja kreacije sodobnih turističnih paketov v navezavi na trajnostno mobilnost. Irski partnerji z mesta Kilkenny bodo v svojem lokalnem okolju vzpostavili kolesarsko shemo kot pilotni projekt za preostalo Irsko in druga podobna okolja. Sama uvedba oziroma nadgradnja sistema izposoje koles pa bo potekala tudi na območju slovenskih LAS-ov. Poleg vzpostavitve ali nadgradnje sistemov izposoje koles, bi slovenski LAS-i, s pomočjo znanja irskih partnerjev, kreirali inovativne turistične pakete. Poleg vzpostavitve ali nadgradnje sistemov izposoje koles, bi slovenski LAS-i s pomočjo znanja irskih partnerjev, kreirali inovativne turistične pakete. Preko strokovne ekskurzije na Irsko v kraj Kilkenny, bodo slovenski LAS-i videli primere dobrih praks in pridobili znanje s področja priprave inovativnih turističnih paketov. Le-to bo implementirano v nadaljevanju operacije, ko bo vsak LAS pripravil vsaj en inovativen turistični paket v navezavi na trajnostno mobilnost. Preko operacije bo poskrbljeno tudi za promocijo operacije same, predvsem preko skupne brošure, v kateri bo poleg opisa operacij tudi opis sistemov izposoje koles vseh sodelujočih, opis oblikovanih turističnih paketov in opis posameznih lokalnih akcijskih skupin. Tema operacije bo podprta tudi s strokovnimi delovnimi srečanji, na katere bodo povabljeni strokovnjaki s področja trajnostne mobilnosti in turizma.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

• Vzpostavitev oziroma razširitev sistema izpoje koles
• Vključevanje ranljivih skupin
• Kreacija sodobnega inovativnega turističnega paketa v navezavi na trajnostno mobilnost
• Promocijske aktivnosti

Cilji operacije

• Odkrivanje inovativne prakse med partnerji in le-te implementirati v svoje lokalno okolje.
• Ozaveščanje spodbujanje lokalnega prebivalstva k uporabi koles in drugih sredstev trajnostne mobilnosti bo prispevalo k zmanjševanju izpusta emisij v ozračje.

Pričakovani rezultati operacije

• Vzpostavitev novih sistemov izposoje koles ter posodobitev in nadgradnja že vzpostavljenih sistemov izposoje koles.
• Oblikovani inovativno turistični paketi v navezavi na trajnostno mobilnost.
• Vključenost ranljivih skupin.
• Izdelan promocijski material.
• Vzpostavitev kulture kolesarstva.
• Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med partnerskimi LAS-i, ter implementacija pridobljenega znanja.

Skupna brošura operacije:


Zloženka z zemljevidom: