LAS Goričko spada v Pomursko statistično regijo, ki je sestavljena iz 27 občin, meri 1.337 km2 ter ima skupaj 117.005 prebivalcev. Po velikosti zajema LAS Goričko 47,08 % celotnega ozemlja Pomurja ter 40,76 % prebivalstva, ki živi na ozemlju Pomurske statistične regije.

Območje obsega naslednje občine v skupni površini 629,5 km2:

  • Cankova,
  • Gornji Petrovci,
  • Grad, Hodoš,
  • Kuzma,
  • Moravske Toplice,
  • Murska Sobota,
  • Puconci,
  • Rogašovci,
  • Šalovci in
  • Tišina.

Za območje je značilna visoka stopnja ohranjenosti prostora, velika biotska raznovrstnost ter prisotnost redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, predvsem v območju Natura 2000. Na območju se nahaja tudi Zavarovano območje Krajinski park Goričko, kateri je drugi največji naravni park v Sloveniji. Območje je bogato z vodnimi viri, slatinskimi vrelci, termalno in zdravilno vodo. 80,86% kmetijskih površin predstavljajo njive, 16,55% trajni travniki in 2,77% trajni nasadi.