Po podatkih SURS je na dan 01.07.2014 na območju LAS živelo 47.690 prebivalcev, kar predstavlja 40,76% prebivalstva Pomurja. Gostota poselitve območja LAS je z 76 prebivalci na km2 pod ravnijo slovenskega povprečja. Če izvzamemo naselje z več kot 10.000 ljudi (Mursko Soboto) je gostota poselitve bistveno nižja in sicer znaša le 59,15 prebivalcev na km2. Najredkeje so naseljeni v občini Hodoš, kjer živi približno 21 ljudi/ km2. Najgosteje so ljudje naseljeni v Mestni občini Murska Sobota, kjer živi 294 ljudi/ km2. V povprečju živi na območju LAS Goričko približno 76 ljudi na km2, od tega približno 37 moških in 39 žensk na km2. Povprečna starost prebivalcev na območju LAS-a je 44,77 let.

INDEKS STARANJA
Desetletja praznenja območja se kaže tudi v visoki vrednosti indeksa staranja (razmerja med prebivalci nad 65 let in do 14 let). Zaradi naraščanja števila szarejših odraslih in upadanja števila mladih narašča indeks staranja. Preskromno število rojstev, daljšanje življenske dobe in upočasnjevanje umrljivosti spreminja starostno sestavo prebivalstva: zmanjšuje se delež otrok (0-14 let), povečujeta pa se delež delovno sposobnega prebivalstva (15-64 let) in delež starejših (65 ali več let).

IZOBRAZBENA STRUKTURA PREBIVALSTVA
Izobrazbena struktura prebivalstva (podatki iz leta 2014) je na območju LAS pod slovenskim povprečjem.  Na območju prevladujejo prebivalci s srednješolsko izobrazbo 48,09% (52,74% v Sloveniji), prebivalcev z osnovnošolsko izobrazbo je 33,25% (22,97% v Sloveniji), prebivalcev z najmanj višjo izobrazbo je 15,36% (20,54% v Sloveniji), prebivalcev brez izobrazbe pa je 3,30% (3,74% v Sloveniji).

NEVLADNE ORGANIZACIJE
Nevladne organizacije na območju LAS predstavljajo 48% vseh nevladnih organizacij (828), ki delujejo v Pomurski regiji (1.725). Glede na področje dela je na območju največ društev, ki delujejo na področju športa in rekreacije (35,2%), sledijo društva za pomoč ljudem (23,9%).

KULTURNA DEDIŠČINA
Območje se ponaša z bogato kulturno dediščino in tradicijo. Razvita je mreža kulturnih ustanov s pestro ponudbo in vse večjim obiskom. Kulturno udejstvovanje na območju LAS se izvaja preko vrste kulturnih ustanov, kulturnih domov, knjižnic, glasbenih šol in ostalnih kulturnih ustanov do ljubiteljskega kulturnega dogajanja predvsem preko kulturnih društev.

V OKVIRU SLR SMO DEFINIRALI NASLEDNJE RANLJIVE SKUPINE:

  • Mladi
  • Starejši od 65 let
  • Ženske
  • Brezposelni
  • Madžari